Salgsvilkår

 1. Avtalen

  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 2. Partene

  Selger er IPX, Adresse: Teinehaugen 2 co Stian Sætre, Mail: kontakt@ipxlan.no, tlf: 93268925, org nr: 917 226 865, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 3. Pris

  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 4. Avtaleinngåelse

  Avtalen er bindene for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i bestillingsløsningen, nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 5. Betaling

  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  Betalingen skjer via Vipps på nett.

 6. Levering

  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt billetten.

  Billetten blir motatt så snart betalingen er utført og det er ingen mulighet for avbestilling uten særskilt grunn.

 7. Angrerett

  Det er ingen angrerett på kjøp av billetter.

 8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved Billetten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (kontakt@ipxlan.no).

  Dersom billetten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

  8.1 Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av ny billett. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

  8.2 Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom billetten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom billettens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

  8.3 Heving

  Dersom billetten ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 9. Personopplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 10. Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.